Company Retreat

ท่องเที่ยวประจำปี

การท่องเที่ยวประจำปี เป็นกิจกรรมที่บริษัทได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ และเป็นการตอบแทนพนักงานทุกคนที่ทำงานอย่างตั้งใจ

ประเทศสิงคโปร์ 2560

ฮ่องกง 2561

ประเทศเวียดนาม 2562

กระบี่ 2563

Solutions You Can Trust

Rainbow Solutions

© 2023 by Rainbow Solutions, Ltd.