top of page

Company Retreat

ท่องเที่ยวประจำปี

การท่องเที่ยวประจำปี เป็นกิจกรรมที่บริษัทได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ และเป็นการตอบแทนพนักงานทุกคนที่ทำงานอย่างตั้งใจ

ภูเก็ต พังงา 2565

เชียงใหม่ 2564

กระบี่ 2563

ประเทศเวียดนาม 2562